LINE: @HAPPYMONKEYKIDS | FACEBOOK:HAPPYMONKEYTH | ส่งฟรี!!! เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท

  /  ประโยคพูดกับลูกทุกวัน จีน-อังกฤษ   /  10ประโยคชวนลูกคุยเรื่องไดโนเสาร์เป็นภาษาจีน

10ประโยคชวนลูกคุยเรื่องไดโนเสาร์เป็นภาษาจีน

10ประโยคชวนลูกคุยเรื่องไดโนเสาร์เป็นภาษาจีน
ทีเร็กซ์มีฟันที่แหลมคมมาก
霸王龙的牙齿很尖.
bàwáng lóng de yáchǐ hěn jiān。
ป้าหวังหลงเตอะหยาฉื่อเหิ่นเจียน
*牙齿 yáchǐ ฟัน
尖 jiān แหลม
ไทรเซอราทอปส์มีเขายาว
三角龙有长长的角。
sānjiǎo lóng yǒu cháng cháng de jiǎo.
ซาน(จีเหยี่ยว)หลงโหย่วฉางฉางเตอะ(จีเหยี่ยว)
* 有 yǒu มี
长 cháng ยาว
角 jiǎo เขา
หางลูกตุ้มของแองคิโลซอรัสแข็งแรงมาก
甲龙的铁锤尾巴很强壮。
jiǎ lóng de tiě chuí wěibā hěn qiángzhuàng.
(จีเหยี่ย)หลงเตอะเถี่ยะฉุยเหว่ยปะเหิ่นเฉียงจ้วง
铁锤 tiě chuí ค้อน(ในที่นี้หมายถึง แข็งเหมือนค้อน)
尾巴 wěibā หาง
强壮 qiángzhuàng แข็งแรง
หัวขอแพคิเซอฟาโลซอรัสแข็งมาก
肿头龙的脑袋很硬。
zhǒng tóu lóng de nǎodai hěn yìng.
จ่งโถวหลงเตอะหน่าวไต้เหิ่นอิ้ง
脑袋 nǎodai หัว
硬 yìng แข็ง
กรงเล็บของเทอริสิโนซอรัสเหมือนกรรไกร
镰刀龙的爪子像剪刀一样。
liándāo lóng de zhuǎzi xiàng jiǎndāo yīyàng
เหลียนเตาหลงเตอะ(จูหว่า)จึ(ซีเยี้ยง)เจี่ยนเตาอี๋ย่าง
爪子 zhuǎzi กรงเล็บ
剪刀 jiǎndāo กรรไกร
เวโลซีแรปเตอร์ วิ่งเร็วมาก
迅猛龙跑得很快。
xùnměng lóng pǎo dé hěn kuài.
(ซูยวิ้น)เหมิ่งหลงผ่าวเตอะเหิ่นไคว้
跑 pǎo วิ่ง
快 kuài เร็ว
สเตโกซอรัสมีแผ่นเกล็ดอยู่บนหลัง
剑龙的背上长着刀山。
jiàn lóng de bèi shàng zhǎng zhe dāo shān
เจี้ยนหลงเตอะป้ยส้างจ่างเจอะเตาซาน
背 bèi หลัง
刀山 dāo shān แผ่นเกล็ด
เพลสิโอซอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลาน
蛇颈龙是爬行动物。
shé jǐng lóng shì páxíng dòngwù
เสอจิ่งหลงซื่อผาสิงต้งอู้
爬行动物 páxíng dòngwù สัตว์เลื้อยคลาน
แบรคคิโอซอรัสมีคอยาวมาก
腕龙的脖子很长。
wàn lóng de bózi hěn cháng
ว่านหลงเตอะป๋อจึเหิ่นฉาง
脖子 bózi คอ
เทอราโนดอนบินอยู่บนท้องฟ้า
翼龙在天上飞。
Yì lóng zài tiānshàng fēi.
อี้หลงจ้ายเทียนส้างเฟย
天上 tiānshàng บนท้องฟ้า
 
 
 

Post a Comment

086-3070823 mamabua@happymonkeykids.com

    ส่งฟรี!!!
    เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท