LINE: @HAPPYMONKEYKIDS | FACEBOOK:HAPPYMONKEYTH | ส่งฟรี!!! เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท

บทความ

 • อย่าตีกัน #พูดจีนกับลูก1นาทีกับม่าม๊าบัว# 不要打架。 búyào dǎjià 不要 búyào = อย่า 打架 dǎjià = ทะเลาะแบบลงไม้ลงมือ, ตีกัน 不要打架了。 búyào dǎjiàle 了 le = แล้ว 不要吵架了。 búyào chǎojiàle 吵 chǎo = ส่งเสียงดัง #นิทานจีน #นิทาน3ภาษา #ภาษาจีนสำหรับเด็ก #ภาษาจีนสำหรับเด็กประถม #ภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยมต้น #เรียนภาษาจีนออนไลน์ #เรียนภาษาเพื่ออนาคต  

 • สามารถเซฟไฟล์ไว้ปริ้นท์มาอ่าน หรือเล่นphoto huntกับลูกก็ได้นะคะ ^^

 • รีบใส่เสื้อผ้าเร็ว ไม่งั้นลูกจะไม่สบายนะ #พูดจีนกับลูก1นาทีกับม่าม๊าบัว# 快穿上衣服, 要不你会着凉。 kuài chuān shàng yīfu, yào bù nǐ huì zháoliáng 快 kuài = เร็ว 穿 chuān = ใส่ 衣服 yīfu = เสื้อผ้า 要不 yào bù = ไม่เช่นนั้น 你 nǐ

 •   ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ #พูดจีนกับลูก1นาทีกับม่าม๊าบัว# 为什么会这样? wèishéme huì zhèyàng 为什么 wèishéme = ทำไม 会 huì = ได้, สามารถ 这样 zhèyàng = แบบนี้ #นิทานจีน #นิทาน3ภาษา #ภาษาจีนสำหรับเด็ก #ภาษาจีนสำหรับเด็กประถม #ภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยมต้น #เรียนภาษาจีนออนไลน์ #เรียนภาษาเพื่ออนาคต    

 • สามารถเซฟไฟล์ไว้ปริ้นท์มาอ่าน หรือเล่นphoto huntกับลูกก็ได้นะคะ ^^

 •   ฉันก็คิดอย่างนั้น #พูดจีนกับลูก1นาทีกับม่าม๊าบัว# 我也这么想 wǒ yě zhème xiǎng 我 wǒ = ฉัน 也 yě = ก็, ด้วย, เช่นกัน 这么 zhème เป็นคำคุณศัพท์ ในที่นี้ = อย่างนั้น 想 xiǎng = คิด #นิทานจีน #นิทาน3ภาษา #ภาษาจีนสำหรับเด็ก #ภาษาจีนสำหรับเด็กประถม #ภาษาจีนสำหรับเด็กมัธยมต้น #เรียนภาษาจีนออนไลน์ #เรียนภาษาเพื่ออนาคต        

 • สามารถเซฟไฟล์ไว้ปริ้นท์มาอ่าน หรือเล่นphoto huntกับลูกก็ได้นะคะ ^^

 •   มันต้องอยู่แถวๆนี้นี่แหล่ะ#พูดจีนกับลูก1นาทีกับม่าม๊าบัว# 它一定在这里的某个地方。tā yídìng zài zhèlǐ de mǒu gè dìfāng它 tā = มัน一定 yídìng = แน่นอน在这里 zài zhèlǐ = อยู่ที่นี่某个地方 mǒu gè dìfāng = ที่ไหนสักแห่ง的 de

 •   อย่าทำสกปรก 不要弄脏了 bùyào nòng zāng le        

086-3070823 mamabua@happymonkeykids.com

  ส่งฟรี!!!
  เมื่อสั่งซื้อครบ 600 บาท